Microsoft Excel


در بخش Microsoft Excel میتالرن، 186 دوره آموزشی ارایه شده است که امکان مشاهده آنلاین و دانلود آنها وجود دارد. آموزش ها به ترتیب جدیدترین تاریخ انتشار و یا جدیدترین تاریخ بروزرسانی، مرتب شده اند. بیشتر آموزش ها فایل تمرینی و زیرنویس انگلیسی دارند. اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح آن قابل مشاهده است.

ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Dennis Taylor
متوسط 38h 47m 2015
ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Oz du Soleil
مبتدی 9h 1m 2018
ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Oz du Soleil
پیشرفته 2h 58m 2020
ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Dennis Taylor
متوسط 4h 47m 2019
ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Chris Dutton
متوسط 2h 3m 2018
ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Chris Dutton
متوسط 2h 22m 2018
ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Chris Dutton
متوسط 2h 1m 2019
ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Chris Dutton
متوسط 4h 1m 2018
ترجمه ماشین
جدید
Card image
Card image
مدرس: Kat Norton
مناسب همه 1h 7m 2022
ترجمه ماشین
جدید
Card image
Card image
مدرس: Jess Stratton
مناسب همه 16m 30s 2022
ترجمه ماشین
جدید
Card image
Card image
مدرس: Curt Frye
مناسب همه 1h 6m 2022
ترجمه ماشین
جدید
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Jess Stratton
مناسب همه 1h 51m 2021
ترجمه ماشین
جدید
Card image
Card image
مدرس: Joshua Rischin
مناسب همه 41m 48s 2021
ترجمه ماشین
جدید
Card image
Card image
مدرس: Curt Frye
مناسب همه 3h 50m 2021
ترجمه ماشین
جدید
Card image
Card image
مدرس: Joshua Rischin
مناسب همه 45m 59s 2021
ترجمه ماشین
جدید
Card image
Card image
مدرس: David Rivers
مناسب همه 1h 27m 2021
ترجمه ماشین
جدید
Card image
Card image
مدرس: Jess Stratton
مناسب همه 19m 1s 2021
ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Curt Frye
متوسط 2h 35m 2019
ترجمه ماشین
جدید
Card image
Card image
مدرس: Michael McDonald
مناسب همه 1h 47m 2021
ترجمه ماشین
جدید
Card image
Card image
مدرس: Curt Frye
مناسب همه 3h 53m 2021
ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Joshua Rischin
مناسب همه 55m 36s 2020
ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Joshua Rischin
مبتدی 55m 36s 2020
ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Oz du Soleil
متوسط 2h 35m 2020