Microsoft Excel


در بخش Microsoft Excel میتالرن، 186 دوره آموزشی ارایه شده است که امکان مشاهده آنلاین و دانلود آنها وجود دارد. آموزش ها به ترتیب جدیدترین تاریخ انتشار و یا جدیدترین تاریخ بروزرسانی، مرتب شده اند. بیشتر آموزش ها فایل تمرینی و زیرنویس انگلیسی دارند. اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح آن قابل مشاهده است.

ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Curt Frye
متوسط 3h 42m 2016
ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Dennis Taylor
پیشرفته 6h 18m 2016
ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Dennis Taylor
متوسط 4h 36m 2016
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Dennis Taylor
پیشرفته 3h 29m 2016
ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Curt Frye
مبتدی 6h 23m 2015
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: David Rivers
مبتدی 1h 10m 2015
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Chris Dutton
متوسط 1h 34m 2015
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: David Rivers
مبتدی 1h 5m 2015
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Dennis Taylor
مبتدی 8h 53m 2015
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Robin Hunt
متوسط 1h 46m 2015
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Dennis Taylor
متوسط 41m 44s 2015
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Curt Frye
متوسط 2h 18m 2015
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Richard Harrington
متوسط 1h 29m 2015
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Wayne Winston
متوسط 3h 7m 2014
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Rudolph Rosenberg
متوسط 1h 17m 2014
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Rudolph Rosenberg
متوسط 1h 38m 2014
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Rudolph Rosenberg
متوسط 1h 31m 2014
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Dennis Taylor
متوسط 4h 34m 2014
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Dennis Taylor
متوسط 1h 59m 2014
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Dennis Taylor
متوسط 49m 17s 2014
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Curt Frye
پیشرفته 1h 9m 2014
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Dennis Taylor
متوسط 2h 7m 2014
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Curt Frye
متوسط 1h 10m 2014
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Dennis Taylor
پیشرفته 2h 58m 2013