Microsoft Excel


در بخش Microsoft Excel میتالرن، 186 دوره آموزشی ارایه شده است که امکان مشاهده آنلاین و دانلود آنها وجود دارد. آموزش ها به ترتیب جدیدترین تاریخ انتشار و یا جدیدترین تاریخ بروزرسانی، مرتب شده اند. بیشتر آموزش ها فایل تمرینی و زیرنویس انگلیسی دارند. اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح آن قابل مشاهده است.

ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Dennis Taylor
متوسط 1h 44m 2017
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Curt Frye
متوسط 1h 25m 2017
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Dennis Taylor
متوسط 1h 57m 2017
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Michael McDonald
متوسط 1h 37m 2017
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Michael McDonald
متوسط 1h 21m 2017
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Dennis Taylor
متوسط 1h 1m 2017
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Curt Frye
متوسط 1h 52m 2017
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Dave Ludwig
متوسط 2h 42m 2017
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Jennifer McBee
پیشرفته 2h 46m 2017
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Dennis Taylor
متوسط 1h 27m 2017
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Curt Frye
مبتدی 2h 58m 2017
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Jennifer McBee
پیشرفته 2h 42m 2017
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Curt Frye
متوسط 1h 31m 2017
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Conrad Carlberg
پیشرفته 1h 37m 2017
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Jennifer McBee
متوسط 3h 3m 2016
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Jennifer McBee
متوسط 4h 33m 2016
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Dennis Taylor
پیشرفته 1h 34m 2016
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Curt Frye
متوسط 2h 38m 2016
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Dennis Taylor
متوسط 3h 2016
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Chris Dutton
متوسط 1h 18m 2016
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Dennis Taylor
متوسط 4h 22m 2016
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Dennis Taylor
متوسط 6h 54m 2016
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Dennis Taylor
مبتدی 5h 51m 2016
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Jennifer McBee
متوسط 4h 5m 2016