Microsoft Excel


در بخش Microsoft Excel میتالرن، 186 دوره آموزشی ارایه شده است که امکان مشاهده آنلاین و دانلود آنها وجود دارد. آموزش ها به ترتیب جدیدترین تاریخ انتشار و یا جدیدترین تاریخ بروزرسانی، مرتب شده اند. بیشتر آموزش ها فایل تمرینی و زیرنویس انگلیسی دارند. اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح آن قابل مشاهده است.

ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Michael McDonald
متوسط 3h 2019
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Michael McDonald
متوسط 1h 58m 2019
ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Michael McDonald
متوسط 1h 31m 2019
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Chris Dutton
متوسط 1h 38m 2019
ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Michael McDonald
متوسط 2h 25m 2019
ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Jennifer McBee
پیشرفته 3h 45m 2019
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Dave Ludwig
مبتدی 29m 57s 2019
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Dennis Taylor
مبتدی 56m 3s 2019
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Dennis Taylor
مبتدی 59m 27s 2019
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Curt Frye
مبتدی 4h 36m 2019
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Curt Frye
مبتدی 2h 9m 2019
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Chris Dutton
متوسط 4h 7m 2018
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Robin Hunt
متوسط 2h 29m 2018
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Oz du Soleil
متوسط 42m 32s 2018
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Joshua Rischin
متوسط 55m 2018
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Chris Dutton
متوسط 2h 23m 2018
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Curt Frye
متوسط 3h 38m 2018
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: David Rivers
مبتدی 1h 16m 2018
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: David Rivers
مناسب همه 1h 16m 2018
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Conrad Carlberg
پیشرفته 49m 39s 2018
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Conrad Carlberg
پیشرفته 1h 1m 2018
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: David Rivers
مبتدی 1h 7m 2018
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Dennis Taylor
مبتدی 2h 8m 2018
ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Jess Stratton
متوسط 26m 53s 2018