Microsoft Excel


در بخش Microsoft Excel میتالرن، 193 دوره آموزشی ارایه شده است که امکان مشاهده آنلاین و دانلود آنها وجود دارد. آموزش ها به ترتیب جدیدترین تاریخ انتشار و یا جدیدترین تاریخ بروزرسانی، مرتب شده اند. بیشتر آموزش ها فایل تمرینی و زیرنویس انگلیسی دارند. اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح آن قابل مشاهده است.

ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Rudolph Rosenberg
متوسط 1h 17m 2014
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Rudolph Rosenberg
متوسط 1h 38m 2014
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Rudolph Rosenberg
متوسط 1h 31m 2014
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Dennis Taylor
متوسط 4h 34m 2014
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Dennis Taylor
متوسط 49m 17s 2014
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Curt Frye
پیشرفته 1h 9m 2014
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Dennis Taylor
متوسط 2h 7m 2014
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Curt Frye
متوسط 1h 10m 2014
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Dennis Taylor
پیشرفته 2h 58m 2013
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Gini von Courter
متوسط 3h 46m 2013
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Dennis Taylor
پیشرفته 5h 26m 2013
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Curt Frye
متوسط 4h 20m 2013
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Curt Frye
متوسط 3h 16m 2013
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Chris Grover
متوسط 3h 52m 2013
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Dennis Taylor
متوسط 6h 32m 2013
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Curt Frye
متوسط 3h 43m 2011
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Curt Frye
متوسط 4h 19m 2010
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Dennis Taylor
پیشرفته 5h 5m 2010
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Bob Flisser
مبتدی 6h 21m 2010
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Dennis Taylor
پیشرفته 5h 17m 2009
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Michael Ninness
متوسط 2h 4m 2009
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Curt Frye
متوسط 2h 26m 2009
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Curt Frye
متوسط 2h 45m 2009
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Curt Frye
متوسط 2h 18m 2009