Microsoft Excel


در بخش Microsoft Excel میتالرن، 186 دوره آموزشی ارایه شده است که امکان مشاهده آنلاین و دانلود آنها وجود دارد. آموزش ها به ترتیب جدیدترین تاریخ انتشار و یا جدیدترین تاریخ بروزرسانی، مرتب شده اند. بیشتر آموزش ها فایل تمرینی و زیرنویس انگلیسی دارند. اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح آن قابل مشاهده است.

ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Curt Frye
مبتدی 2h 38m 2018
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Curt Frye
مبتدی 4h 42m 2018
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Phil Gold
متوسط 1h 2m 2018
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Michael McDonald
متوسط 1h 34m 2018
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Dennis Taylor
متوسط 53m 3s 2018
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Scott Helmers
متوسط 41m 1s 2018
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Chris Dutton
متوسط 1h 5m 2018
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Chris Dutton
متوسط 2h 1m 2018
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Curt Frye
متوسط 1h 14m 2018
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Dennis Taylor
متوسط 2h 16m 2018
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Chris B. Smith
مبتدی 19m 55s 2018
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Bill Shander
مبتدی 1h 19m 2018
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Michael McDonald
متوسط 1h 29m 2018
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Michael McDonald
متوسط 1h 26m 2018
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Dave Ludwig
مبتدی 23m 52s 2018
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Robin Hunt
متوسط 1h 52m 2018
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Robin Hunt
متوسط 2h 19m 2017
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Curt Frye
متوسط 2h 7m 2017
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Jess Stratton
متوسط 34m 2017
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Rudolph Rosenberg
متوسط 1h 23m 2017
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Rudolph Rosenberg
متوسط 1h 21m 2017
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Michael Taylor
مبتدی 1h 42m 2017
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Curt Frye
متوسط 1h 16m 2017
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Gini von Courter
متوسط 1h 41m 2017