Microsoft Excel


در بخش Microsoft Excel میتالرن، 176 دوره آموزشی ارایه شده است که امکان مشاهده آنلاین و دانلود آنها وجود دارد. آموزش ها به ترتیب جدیدترین تاریخ انتشار و یا جدیدترین تاریخ بروزرسانی، مرتب شده اند. بیشتر آموزش ها فایل تمرینی و زیرنویس انگلیسی دارند. اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح آن قابل مشاهده است.

بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Oz du Soleil
مبتدی 7h 58m 2018
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Dennis Taylor
متوسط 37h 13m 2015
ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Oz du Soleil
پیشرفته 2h 18m 2020
ترجمه ماشین
جدید
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Jess Stratton
مناسب همه 1h 51m 2021
ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Curt Frye
متوسط 2h 35m 2019
ترجمه ماشین
جدید
Card image
Card image
مدرس: Curt Frye
مناسب همه 3h 53m 2021
ترجمه ماشین
جدید
Card image
Card image
مدرس: Curt Frye
مناسب همه 54m 59s 2021
ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Dennis Taylor
متوسط 4h 46m 2019
ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Joshua Rischin
مبتدی 55m 36s 2020
ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Oz du Soleil
متوسط 2h 35m 2020
ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Oz du Soleil
پیشرفته 1h 30m 2019
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Dennis Taylor
مناسب همه 2h 18m 2021
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Joshua Rischin
مناسب همه 1h 2021
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Dave Ludwig
مناسب همه 24m 10s 2021
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: James Parkin
مناسب همه 1h 24m 2021
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Oz du Soleil
مبتدی 37m 7s 2021
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Michael McDonald
متوسط 1h 59m 2021
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Michael McDonald
مناسب همه 1h 22m 2021
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Garrick Chow
مناسب همه 48m 51s 2020
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Curt Frye
متوسط 1h 20m 2020
ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Conrad Carlberg
مناسب همه 1h 26m 2016
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Curt Frye
متوسط 1h 55m 2020
ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Dennis Taylor
متوسط 4h 24m 2018
ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Dennis Taylor
مبتدی 2h 17m 2018