Enterprise Marketing


در بخش Enterprise Marketing میتالرن، 36 دوره آموزشی ارایه شده است که امکان مشاهده آنلاین و دانلود آنها وجود دارد. آموزش ها به ترتیب جدیدترین تاریخ انتشار و یا جدیدترین تاریخ بروزرسانی، مرتب شده اند. بیشتر آموزش ها فایل تمرینی و زیرنویس انگلیسی دارند. اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح آن قابل مشاهده است.

ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Martin Waxman
مبتدی 2h 11m 2018
ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Dina Shapiro
متوسط 47m 42s 2016
ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Brad Batesole
پیشرفته 1h 6m 2016
ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Deirdre Breakenridge
مبتدی 1h 34m 2017
ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Brad Batesole
مبتدی 2h 9m 2018
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Viveka von Rosen
مناسب همه 39m 29s 2020
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Deirdre Breakenridge
متوسط 2h 2020
ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Brad Batesole
مبتدی 1h 18m 2018
ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Drew Boyd
مبتدی 43m 52s 2018
ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Chris DallaVilla
متوسط 1h 2017
ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: John Jantsch
مبتدی 57m 2s 2017
ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Dina Shapiro
متوسط 1h 3m 2016
ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Chris Goward
متوسط 36m 23s 2017
ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Drew Boyd
متوسط 47m 13s 2016
ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Stefan Michel
پیشرفته 58m 8s 2016
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Marta Dapena-Baron
مبتدی 1h 50m 2020
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Anil Gupta
متوسط 1h 4m 2014
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Brian Honigman
متوسط 46m 51s 2019
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Sangram Vajre
متوسط 1h 2019
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Drew Boyd
متوسط 41m 44s 2019
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Brad Batesole
مبتدی 54m 4s 2018
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Robbie Kellman Baxter
پیشرفته 48m 7s 2018
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Deirdre Breakenridge
پیشرفته 1h 2018
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Lisa Nirell
متوسط 1h 9m 2018